De reïntegratiemarkt

Voor heel 2004 verwacht het CPB (Centraal Plan Bureau) een werkloosheid van 515.000, oplopend naar 550.000 in 2005. Daarmee wordt de werkloosheid in absolute aantallen hoger dan in 1994 en hoger dan in 1984.'

Uit: Brief d.d. 19 mei 2004 van de minister van SZW aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het Voorjaarsoverleg op 18 mei 2004

Het UWV (Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen) is momenteel veruit de grootste opdrachtgever op de reïntegratiemarkt. Het UWV verstrekt reïntegratieopdrachten voor mensen met een WAO- (Wet op de arbeidsongeschiktheid), Wajong- (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), WAZ- (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) of WW- (Werkloosheidswet) uitkering.

Sinds 2002 is er sprake van een sterke toename van de WW-populatie. Naar verwachting zal deze tendens zich de komende jaren voortzetten als gevolg van de economische recessie en het daaruit voortvloeiende verlies van werkgelegenheid. Bovendien heeft de invoering van een nieuw WAO-stelsel een negatief effect op de instroom in de WW.

Arbeidsgehandicapten die niet langer in aanmerking komen voor een WAO-uitkering belanden (gedeeltelijk) in de WW. Door de aangescherpte criteria en het afschaffen van de vervolguitkering en de kortdurende uitkering, zal volgens berekeningen van het UWV 20 tot 25% van de WW-ers uitstromen naar de bijstand.

Het gemeentelijk segment

Met ingang van 1 januari 2004 is de nieuwe Wet werk en bijstand ingevoerd. Volgens deze wet krijgen gemeenten een grotere financiële verantwoordelijkheid voor de bijstand en daarmee samenhangend een groter financieel belang bij uitstroom.

Door- en uitstroom uit gesubsidieerde arbeid wordt steeds belangrijker. Speciale aandacht is er voor de jeugdwerkloosheid. Om een herhaling van de situatie in de jaren tachtig van de vorige eeuw te voorkomen heeft het Kabinet een Actieplan jeugdwerkloosheid ontwikkeld. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren terugkeren naar school of worden begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben gemeenten een specifieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de inburgering van allochtonen. Naast het leren van de Nederlandse taal maakt arbeidstoeleiding of een andere vorm van maatschappelijke participatie vaak deel uit van het inburgeringstraject.

Ontwikkeling

Het aantal mensen dat wordt doorverwezen naar een reïntegratiebedrijf zal stijgen. De mate en het tempo van de stijging is afhankelijk van een aantal factoren:

De economische ontwikkeling
Het overheidsbeleid ten aanzien van sociale zekerheid
Het arbeidsmarktinstrumentarium dat de overheid inzet
Het creëren van een eerlijk speelveld tussen Arbodiensten en reïntegratiebedrijven
Het tempo waarin werkgevers, verzekeraars en publieke opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid voor reïntegratie oppakken

In deze dynamische markt is Transfer Plus een nieuwe speler. Transfer Plus heeft zich tot doel gesteld om middels haar nieuw ontwikkelde methodiek een optimale bijdrage te leveren aan de reïntegratie van werkzoekenden.

Enkele interessante links over reïntegratie

Bronnen: UWV, Borea (brancheorganisatie van reïntegratiebedrijven), Divosa (landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.